BG BG's Top 7 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 Jorkata 21232 102 (26/23) 49 2022d 23h 56m 14s
#2 ViChiX 1138 2 (1/1) 2 2261d 17h 49m 46s
#3 kalodsun 688 2 (0/2) 2 2158d 0h 33m 10s
#4 mirza044 440 2 (3/0) 3 2083d 18h 13m 31s
#5 nihbddow 217 1 (1/3) 4 2102d 3h 37m 24s
#6 ruku 130 0 (0/1) 1 2469d 1h 1m 58s
#7 Partakesh 0 0 (1/0) 1 2500d 2h 58m 37s