BG BG's Top 7 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 Jorkata 21232 102 (26/23) 49 1782d 23h 41m 36s
#2 ViChiX 1138 2 (1/1) 2 2021d 17h 35m 8s
#3 kalodsun 688 2 (0/2) 2 1918d 0h 18m 32s
#4 mirza044 440 2 (3/0) 3 1843d 17h 58m 53s
#5 nihbddow 217 1 (1/3) 4 1862d 3h 22m 46s
#6 ruku 130 0 (0/1) 1 2229d 0h 47m 20s
#7 Partakesh 0 0 (1/0) 1 2260d 2h 43m 59s