BG BG's Top 7 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 Jorkata 21232 102 (26/23) 49 1953d 10h 58m 24s
#2 ViChiX 1138 2 (1/1) 2 2192d 4h 51m 56s
#3 kalodsun 688 2 (0/2) 2 2088d 11h 35m 20s
#4 mirza044 440 2 (3/0) 3 2014d 5h 15m 41s
#5 nihbddow 217 1 (1/3) 4 2032d 14h 39m 34s
#6 ruku 130 0 (0/1) 1 2399d 12h 4m 8s
#7 Partakesh 0 0 (1/0) 1 2430d 14h 0m 47s