BG BG's Top 7 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 Jorkata 21232 102 (26/23) 49 1900d 9h 31m 34s
#2 ViChiX 1138 2 (1/1) 2 2139d 3h 25m 6s
#3 kalodsun 688 2 (0/2) 2 2035d 10h 8m 30s
#4 mirza044 440 2 (3/0) 3 1961d 3h 48m 51s
#5 nihbddow 217 1 (1/3) 4 1979d 13h 12m 44s
#6 ruku 130 0 (0/1) 1 2346d 10h 37m 18s
#7 Partakesh 0 0 (1/0) 1 2377d 12h 33m 57s