BG BG's Top 7 Players

RankNamePointsKillsGamesLast Online
#1 Jorkata 21232 102 (26/23) 49 1838d 7h 46m 3s
#2 ViChiX 1138 2 (1/1) 2 2077d 1h 39m 35s
#3 kalodsun 688 2 (0/2) 2 1973d 8h 22m 59s
#4 mirza044 440 2 (3/0) 3 1899d 2h 3m 20s
#5 nihbddow 217 1 (1/3) 4 1917d 11h 27m 13s
#6 ruku 130 0 (0/1) 1 2284d 8h 51m 47s
#7 Partakesh 0 0 (1/0) 1 2315d 10h 48m 26s